میثم عربی

این بخش از وبلاگ شامل تحقیقی میشه که ترم اول دانشگاه درباره ی جایگاه زن در ادبیات فارسی انجام دادم. تحقیق به صورت گردآوردی مطالب انجام شده و فاقد هر گونه بخش تحلیلی شخصی است. متاسفانه به علت خامی در امر تحقیق، موقع گردآوری مطالب به ذکر منبع اهمیت ندادم؛ به همین علت غالب مقالات بدون منبع هستند. در تحقیق ابتدا جایگاه زن در شعر شاعران بزرگ ایران زمین به صورت مثال شعر بررسی شده است و سپس مقاله ها و مطالبی در باره ی جایگاه زن در ادبیات فارسی آورده شده است. در آخر نیزبخشی تحت عنوان «سایر» آمده است و شامل مطالبی است که در این دو فصل قرار نمی گرفتند.

 

بخش نخست: اشعار شاعران بزرگ درباره ی زنان(شاعران به ترتیب الفبا مرتب شده اند)

 شعری از ابوسعيد ابوالخير درباره ی زن

 شعرهايی از اسدی طوسی درباره ی زن

شعرهايی از اوحدی كرمانی درباره ی زن

شعری از بابا افضل درباره ی زن

شعرهايی از جامی درباره ی زن

شعری از خاقانی درباره ی زن

شعرهايی از سعدی درباره ی زن

شعری از سنایی درباره ی زن

شعری از صائب تبريزی درباره ی زن

شعری از عبدی بيك درباره ی زن

شعری از عطار درباره ی زن

شعرهايی از فخرالدين اسعد گرگانی درباره ی زن

شعرهايی از فردوسی درباره ی زن

شعرهايی از منوچهری دامغانی درباره ی زن

شعرهايی از مولانا درباره ی زن

شعرهايی از مهدی حميدی شيرازی درباره ی زن

شعری از ناصر خسرو درباره ی زن

شعری از نظامی درباره ی زن

 

بخش دوم:  مقاله هایی درباره ی جایگاه زن در ادبیات فارسی

نگاهی جامع به زن در ادبیات فارسی

جنسيت زن در ادبيات فارسی

مقایسه ی واژه ی زن در فرهنگ ایرانی و انیرانی

خـنـده از مـکـر زنـان(زن در تاریخ و جامعه)

سیمای زن در شعر حافظ

زن از نگاه مولوی

سيمای دو زن

مقام زن در شاهنامه ی فردوسی

نقش آفرینی زن در شاه نامه

سعدی ضد زن، فردوسی فمینیست

بررسی نقش زن در ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی

زن در حماسه ی كلیدر

سووشون و نقش زن در خانواده و سیاست

زن در شعر كلاسیك و ادبیات معاصر

 

بخش سوم: سایر

فهرست كتب مربوط به زن – زن و ادبیات

ديه اش نصف ديه توست - دکتر شریعنی

چند كلمه از بزرگان ادب و هنر در مورد زن

زن در ضرب المثل های ملل مختلف

ازدواج در ضرب المثل های ملل


پایان